Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

خبرنامه شماره91

حیات هر بنگاه اقتصادی وابسته به ماحصل سودآوری آن می­باشد و در واحدهای پرورش گاو شیری، بخش زیادی از هزینه­ها مربوط به تغذیه دام­ها می­باشد. این بدین معنی است که مدیریت صحیح هزینه­ها در بخش تغذیه گاوهای شیری ارتباط مستقیمی با سودآوری دارد. مفاهیم بسیاری برای تعیین نقشه­ی راه یک مدیر واحد پرورش گاو شیری توسعه یافته­اند و مدیران تولید در این راه کمک بسیاری به مدیران خود انجام می­دهند. یکی از مفاهیم بسیار کاربردی و مهم که توسط کارشناسان تغذیه و هم چنین مدیران تولید یک واحد پرورش گاوشیری همیشه مد نظر بوده است، بازده خوراک می­باشد. اصلی­ترین وظیفه هر مدیر، نظارت بر حسن انجام کارهاست و برای حفظ سودآوری واحدهای پرورش گاو شیری، نظارت بر عوامل موثر بر بازده خوراک امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از آن جا که بازده خوراک ارتباط مستقیمی با میزان مصرف خوراک و میزان قابلیت هضم خوراک دارد که خود با عوامل بی­شماری مرتبط هستند، در این مقاله به بررسی شاخص­های مرتبط با آن پرداخته خواهد شد.

.

Project Status

مطالب مشابه