Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

خبرنامه شماره37

تکیفیت مواد اولیه خوراک همچون سیلاژ ذرت میتواند سلامت، بهرهوری و باروری حیوانات را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین اطمینان ازکیفیت خوب خوراک پایه، برای تولید محصولات کشاورزی سودآور است. تشدید تولید محصولات کشاورزی نه تنها در جهت منافع کشاورز میباشد، بلکه در مقیاس جهانی برای تغذیه جمعیت رو به افزایش از اهمیت زیادی برخوردار است.
افزودنیهای سیلوی بایومین بر اساس تحقیقات گسترده در جهت حفظ بیشتر انرژی و ماده خشک علوفه تولید شده است. بایومین سویههای باکتری خاص خود را جداسازی مینماید و آنها را از شرایط آزمایشگاه تا تولید در مرکز تحقیقات بایومین (تولن، اتریش) توسعه میبخشد. بسیاری از آزمایشهای مزرعهای و آزمایشگاهی تاثیر مثبت افزودنیهای سیلوی بایومین را در شرایط بسیار متفاوت آب و هوایی و برروی محصولات کشاورزی گوناگون مورد تایید قرار داده است.
کلید تولید یک سیلوی با کیفیت نه تنها به انتخاب سویه باکتریایی مناسب بستگی دارد، بلکه مجموعهای از عوامل مدیریتی نیز در این زمینه حایز اهمیت میباشد. امیدواریم که خوانندگان ما از نکات مدیریتی ارایه شده در مورد سیلوسازی علوفه در این شماره از خبرنامه سود ببرند.

 

 

جهت دریافت خبرنامه اطلاعات زیر را با دقت تکمیل نمایید.
نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر
عنوان(*)
ورودی نامعتبر
نام شرکت یا موسسه(*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن ثابت
ورودی نامعتبر
ایمیل(*)
ورودی نامعتبر
شماره خبرنامه مورد نظر خود را وارد نمایید(*)
لطفا کد مقاله درخواستی خود را اعلام نمایید.
کد امنیتی(*) کد امنیتی
  بازآوری
کد امنیتی را به درستی وارد نمایید

Project Status

مطالب مشابه