Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

خبرنامه شماره88

رشد و پایداری در صنعت آبزی پروری بستگی به توانایی این بخش برای شناسایی منابع پروتئین جایگزین برای جایگزینی با پودر ماهی در خوراک آبزیان دارد. در نتیجه، بسیاری از گزینه های جدید مثل پودر یا آرد حشرات، پودر جلبک ها یا پروتئین تک سلولی در دسترس هستند. با این حال، هزینه های بالا و قابلیت دسترسی محدود، هنوز به عنوان چالش هایی هستند که باید بر آن ها غلبه کرد. به نظر می رسد که خوراک هایی با منشا گیاهی یکی از راه حل های امیدوار کننده و قابل اطمینان باشد، اما یک مشکل رایج در مورد منابع گیاهی حضور مایکوتوکسین ها است. اولین تفاوت عمده بین صنعت پرورش دام و طیور با آبزیان، سطح آگاهی درباره وقوع و ترکیب مايکوتوکسین ها در اقلام خوراک هایی با منشا گیاهی است. اخیرا علاقه به مطالعه آلودگی مایکوتوکسین ها در اقلام گیاهی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است، بنابراین دانش موجود در مورد آلودگی مایکوتوکسین ها هنوز در حال جمع آوری است، بنابراین سوال های چرایی در مورد وقوع مایکوتوکسین ها در خوراک آبزیان هنوز هم وجود دارد.
در این شماره از نشریه، به تاثیرات مایکوتوکسین ها در خوراک آبزیان پرداخته شده است.

Project Status

مطالب مشابه