Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

خبرنامه شماره87

.

سیلاژ ذرت در جیره های نشخوار کنندگان در سطح جهانی به عنوان منبع عالی از انرژی و فیبر استفاده می شود.در حالی که ذرت قادر به رشد در بسیاری از اقليم ها می باشد، کیفیت سیلاژهای ذرت به شدت تحت تاثیر زمان برداشت و روش های پر کردن قرار می-گیرد. برداشت محصول معمولا هنگامی رخ می دهد که وضعیت گیاه یا شرایط برداشت به خطر می افتد و احتمال افزایش آلودگی سیلاژها با عوامل بیماری زا افزایش می یابد.
اضافه کردن بایواستابیل® مایز به مواد برداشت شده، از آن ها در برابر عوامل بیماری زا قبل از پر کردن، محافظت می کند و اطمینان حاصل می گردد که کیفیت سیلاژ و متعاقب آن عملکرد حیوانات تا آن جا که ممکن است بالا خواهد بود.
سیلاژ ذرت در اکثر مناطق آب و هوایی به طور موفقیت آمیز در سراسر جهان رشد می کند، اما برای به دست آوردن بالاترین کیفیت، برداشت به موقع و اصلاح روش های تخلیه ضروری می باشد. افزودن بایواستابیل® مایز به مواد برداشت شده، محافظت در برابر طیف گسترده ای از عوامل بیماری زا، حفظ کیفیت علوفه و بروز عملکرد حیوانات را تضمین می کند.

Project Status

مطالب مشابه