Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

خبرنامه شماره75

 

آينده‌ی صنعت آبزی پروری بدون چالش نخواهد بود. فشارهای بازار و قانون گذاري همراه با چالش های بيولوژيکی توليد، شيوه های مديريت و هزينه ها را تحت تاثير قرار خواهند داد. در اين شرايط بهره وری اهميت بيشتری خواهد داشت. پايداری با هدف کسب سودآوری در دراز مدت اهميت بيش‌تری خواهد داشت.

افزودنی های خوراکی طبيعی می توانند توليد آبزی پروری را موثرتر نمايند و نياز به درمان های دارويی و ميزان تخليه فاضلاب ها را نيز کاهش دهند، در حالی که کيفيت لاشه و سودآوری کلي افزايش يابد.

Project Status

مطالب مشابه