Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

خبرنامه شماره70

 


تجربیات به عمل آمده در مزارع پرورش میگو در مناطق کویری خاورمیانه بسیار عجیب است. تولید میگو در ایران سال به سال رشد داشته است. پرورش میگو در مزارع سنتی قرن‌هاست که در آسیا انجام می شود. بعد از سال 1970 صنعت ابزی پروری از طریق تولید متراکم تجاری و آوردن فرصت‌های متعدد باعث ایجاد اشتغال، دارایی، داد و ستد خوب و تولید پایدار پروتئین شده است. سایر کشورها نیز پتانسیل آبزی‌پروری به خصوص پرورش میگو را تشخیص داده‌اند و ایران یکی از این کشورها است.
براین اساس می توان مطمئن بود که پرورش دهندگان ایرانی با برخی چالش‌ها و مشکلات منحصر به فرد خود روبرو گردند. در طول بازدیدهای اخیر و صحبت با بعضی از پرورش دهندگان دو مساله به طور شگفت‌آوری در مزارع ایران قابل رویت بود: اولی ابقای کیفیت خوب آب و دومی کنترل بیماری ها.

Project Status

مطالب مشابه