Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

خبرنامه شماره39

این نکته یک واقعیت شناخته شده است که سه منبع اصلی برای انتقال سالمونلا در پرورش طیور شامل انتقال از گله‌های بیمار، محیط زیست و خوراک آلوده هستند. تعداد زیادی از سروتیپ های سالمونلا که ممکن است موجب مسمومیت غذایی در انسان شوند را می توان از خوراک طیور جدا نمود (ناگاراجا و همکاران 1991). از این رو به روش کنترل سالمونلا در مباحث پرورش طیور توجه بسیاری می شود. ترکیبات اسیدی متشکل از اسیدهای آلی می توانند یک راه حل برای این مشکل باشند. با این حال، استفاده از اسیدیفایرها در جیره طیور تنها برای مقابله با باکتری های بیماری زای گرم منفی مورد استفاده قرار نمی گیرند، بلکه این ترکیبات بر رشد پرندگان هم تاثیر مثبتی دارند. بهبود در عملکرد جوجه های گوشتی با افزودن تک اسیدهایی هم چون اسید فرمیک (ووگت و همکاران 1981) و اسید فوماریک (پتن والدروپ 1988- کرچ گسنر و همکاران 1991) مشاهده شده است. ایزات و همکاران (a1990) پس از اضافه کردن فورمات کلسیم به جیره جوجه های گوشتی، کاهش معنی داری در سطوح سالمونلا در لاشه و نمونه های مدفوع مشاهده کردند. در تحقیقی دیگر از ایزات و همکاران (b1990) اسید پروپیونیک برای مقابله با فلور بیماری زا در روده و لاشه جوجه های گوشتی مورد استفاده قرار گرفت و کاهش معنی داری در جمعیت اشرشیاکلی و سالمونلا مشاهده شد. در حالی که ایبا و برچیری (1995) اثرات معنی داری از هم توان زایی استفاده همزمان از ترکیب اسید فرمیک و اسید پروپیونیک در برابر سروتیپ های مختلف سالمونلا گزارش نموده اند. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است. کتاب اخیر از انتشارات دانشگاه ناتینگهام است که نه تنها به جنبه های استفاده از اسیدیفایرها در تولیدات طیور می پردازد بلکه به همه زمینه های مربوط به اسیدیفایرها به عنوان بخشی از ترکیبات طبیعی بهبود دهنده رشد نیز اشاره نموده است.‌‌‌‌

 

 

جهت دریافت خبرنامه اطلاعات زیر را با دقت تکمیل نمایید.
نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر
عنوان(*)
ورودی نامعتبر
نام شرکت یا موسسه(*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن ثابت
ورودی نامعتبر
ایمیل(*)
ورودی نامعتبر
شماره خبرنامه مورد نظر خود را وارد نمایید(*)
لطفا کد مقاله درخواستی خود را اعلام نمایید.
کد امنیتی(*) کد امنیتی
  بازآوری
کد امنیتی را به درستی وارد نمایید

Project Status

مطالب مشابه