Flog

Call

جزئیات مقاله

خلاصه مقاله

شاخص‌های بسیاری بر بقا و تکثیر باکتری‌ها در خوراک تاثیرگذار می‌باشند، که یکی از آن‌ها pH است.
بنابراین تعجب آور نیست که تاثیر اسیدیفایرها و فایتوبیوتیک‌ها بر تولیدات دامی زمینه جدیدی برای محققان و پرورش دهندگان نباشد، علاوه بر این که ممنوعیت استفاده از آنتی‌‌بیوتیک‌ها در خوراک حیوانات جذابیت‌های جدیدی را نیز بوجود آورده است.
با این وجود، تولیدات دامی هنوز به دلیل بروز بیماری‌های ناشی از آلودگی باکتریایی خوراک و به سبب آن مصرف کم‌تر خوراک با زیان اقتصادی جهانی مواجه می‌شود. بنابراین کیفیت خوراک یک کلید اصلی برای غلبه بر مشکلات ذکر شده و دستیابی به عملکرد بهینه در حیوانات است.
از این رو ایمن نگه داشتن کیفیت خوراک اهمیت زیادی دارد.
تحت این شرایط ترکیبات اسیدیفایری متشکل از یک ترکیب متعادل از اسیدها در ترکیب با دیگر افزودنی‌های خوراکی همانند فایتوبیوتیک‌ها گزینه امیدوار کننده‌ای برای جایگزینی با ترکیبات آنتی بیوتیکی هستند. نتایج حاصل از آزمایشات اخیر در سرتاسر جهان تاثیرات سودمند استفاده از چند ترکیب را مورد تایید قرار داده است و نشان داده است که می‌توان از آن به عنوان یک جایگزین امیدوار کننده به جای ترکیبات آنتی بیوتیکی استفاده کرد.
در این خبرنامه تلاش شده است تا با ارایه برخی راه حل‌های پایدار شرکت بایومین جایگزین مناسبی برای محرک‌های رشد آنتی بیوتیکی ارایه شود، زیرا بایومین همواره یک گام جلوتر است.

 

 

 

Newslatter DL

Project Status

مطالب مشابه