Flog

Call

کد مقاله : BSP-001

حسن قهري، محمود شیوازاد، پرویز فرهومند، جاوید اقبال، مهدي نجف زاده

جهت بررسی تاثیر سطوح مختلف اسیدهاي آلی (مکمل حاوي اسید پروپیونیک و اسید فرمیک) بر عملکرد جوجه هاي گوشتی، طرح کاملا تصادفی در چهار سطح (صفر، 5/0، 0/1 و 5/1 درصد در جیره) و سه تکرار که جمعا 12 واحد آزمایشی را تشکیل می داد و با د ر نظر گرفتن 16 قطعه در هر واحد آزمایشی، جمعاً بر روي 192 قطعه جوجه گوشتی انجام پذیرفت. تجزیه وتحلیل آماري داده ها با استفاده از بسته نرم افزاري ماستات-سی مقایسه میانگین ها از طریق آزمون دانکن انجام پذیرفت. تفاوت معنی داري د ر دوره هاي مختلف از نظر میزان مصرف خوراك در بین تیمارهاي آزمایشی مشاهده نگردید. اما افزایش وزن بدن در طی دوره آغازین در بین تیمارها تفاوت معنی داري داشت. علیرغم اینکه با افزایش سطح استفاد ه از اسیدهاي آلی در دوره رشد و کل دوره (42- 0 روزگی) افزایش وزن بدن بهبود یافته بود

اما این تفاوت معنی دار نبود. همچنین تفاوت معنی داری از نظر تبدیل غذایی د ر طی دوره هاي مختلف در بین تیمارها وجود داشت و استفاده از اسیدهاي آلی باعث کاهش پی اچ در دوازدهه گردید. هزینه تغذيه ایی به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن بدن و همچنین فاکتور کارایی عملکرد در بین تیمارها تفاوت معنی داری داشت. در نهایت طبق نتایج این مطالعه، افزودن 5/0 درصد از این مکمل در جیره جوجه های گوشتی توصیه می گردد.

 

کد مقاله : BSP-001

 

 

 

پس یادداشت کد مقاله بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

DL Icon

More in this category: کد مقاله : BSP-002 »