Flog

Call

Top3

 

بایوترونیک® تاپ3
فعالیت سه گانه برای بهبود عملکرد!
در راستای تلاش های مدیریتی برای رسیدن به سطح بالاتری از تولید در پرورش حیوانات صنعتی، نیاز به استفاده از محصولات با کیفیت نیز احساس می شود. باکتری ها از طریق اتلاف زیاد انرژی و تاثیر منفی بر رشد حیوان، عملکرد بهینه حیوانات را تحت تاثیر قرار می دهند. بایوترونیک® تاپ3 با دقت فراوان از مواد موثره با اثر سینرژیستی موثر بر بهبود عملکرد حیوان تشکیل شده است.
تمامی مواد موثره تشکیل دهنده با دقت فراوان به منظور ایجاد اثر سینرژیستی خاص با مکانیسم اثر بهبود رشد ترکیب شده اند. این اثر سینرژیسمی با تاثیرات علمی ثابت شده، تضمین می نماید که استفاده از بایوترونیک® تاپ3 سبب سودآوری اقتصادی در تولید حیوانات می شود.


اسیدهای آلی
ترکیبات ضدمیکروبی قوی هستند که علیه باکتری های بیماری زا در خوراک و دستگاه گوارش عمل می نمایند.

ماده فیتوشیمیایی
ترکیب طبیعی - زیست فعال همسان گیاهی است که سبب مهار تقسیم سلولی و کاهش تکثیر باکتری های مضر می شود.

کمپلکس بایومین® پرمی ابلایزینگ
ترکیب تحت انحصار شرکت بایومین که ورود اسیدهای آلی و ماده فیتوشیمیایی را از طریق افزایش نفوذپذیری غشای خارجی باکتری های گرم منفی افزایش می دهد. کمپلکس بایومین® پرمی ابلایزینگ با افزایش توان ضد میکروبی، از رشد باکتری های بیماری زا جلوگیری می نماید.

 

 

 

Faq Line DLCA Icon