ایتوک فردا

بایومین ایمبو - آبزیان "صفحه دوم"

مقاله دام و طیور.پروبیوتیک.قزل آلای رنگین کمان                      مقاله دام و طیور.قزل آلای رنگین کمان.پروبیوتیک

زیبنده محرابی، فرید فیروزبخش، محدثه حیدري، علی جعفرپور

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات مکمل سازي جیره ي غذایی با ترکیبی از پروبیوتیک و پري بیوتیک بر عملکرد رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل آلاي رنگین کمان انجام شد. در مجموع 264 قطعه بچه ماهیان انگشت قد قزل آلاي رنگین کمان در این مطالعه استفاده شدند. آن ها به یک گروه کنترل و 3 گروه غذایی تقسیم بندي شدند. طول دوره ي آزمایش 60 روز بود. گروه کنترل با جیره ي پایه و بدون مکمل سازي و گروه هاي1، 2 و 3 به ترتیب با 5/0، 1 و 5/1 گرم از ترکیب پروبیوتیک و پري بیوتیک در هر کیلوگرم از جیره تغذیه شدند. در پایان دوره ي آزمایش، همه ي گروههاي آزمایشی افزایش معنی داري در وزن نهایی، ضریب رشد ویژه و بهبود ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه کنترل نشان دادند. هم چنین بیشترین درصد بقا در گروه تغذیه شده با 1 گرم از ترکیب پروبیوتیک و پري بیوتیک در هر کیلوگرم از جیره بدست آمد. ------- --------- ------ ------ ------ -- ---

 

 

 

 

 

 

 کد مقاله : BIA-011

 Article DL Icon
 

محدثه حیدري، فرید فیروزبخش، زیبنده محرابی، محمد علی تاجیک.

آزمایشی به منظور بررسی اثر مکمل سین بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد مقاومت به ساپرولگنیا در بچه ماهی قزل آلاي رنگین کمان مورد مطالعه قرار گرفت و در طرح کاملا تصادفی انجام شد. این تحقیق در 3 تیمار و 3 تکرار به مدت 75 روز انجام گردید. وزن هر ماهی به طور متوسط 0/2± 4/59 گرم و میانگین طول کل اولیه 0/78 ± 7/47 سانتی متر بود. سین بیوتیک در سطح 1 گرم وپروبیوتیک در سطح 15/0 گرم به ازاي هر کیلوگرم غذاي خشک با جیره آزمایشی مکمل شدند و توسط بچه ماهیان مورد تغذیه قرار گرفتند. تیمار شاهداز جیره بدون مکمل سازي تغذیه شدند. بر اساس نتایج بدست آمده تیماري که با سین بیوتیک تغذیه شدند میزان مقاومت به ساپرولگنیا بیشتر بود. بازماندگی بالاترو درصد آلودگی کمتر نشان داد .در حالی که تیمار شاهد بیشترین درصد آلودگی و درصد مرگ و میر را نشان داد.

 

 

 

 

 

 

 کد مقاله : BIA-012

 Article DL Icon

 

14                      13

زيبنده محرابی، فريد فيروزبخش، محدثه حيدری، خسرو جاني خليلي

اين تحقيق به منظور بررسي اثرات مكمل غذايي سين بيوتيك بر روي پروتئين هاي سرم خون بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان با ميانگين وزنی 0/2 ± 4/59 انجام گرفت. سه دوز از سین بیوتیک (0/5، 1 و 1/5 گرم سین بیوتیک در هر کیلوگرم از جیره) به عنوان مکمل به ترتیب برای گروه های 2، 3 و 4 به مدت 2 ماه به جيره ي غذايي افزوده شد. گروه كنترل با جيره ي بدون مكمل سازي تغذيه شد. در پايان آزمایش اختلاف معنی داری در ميزان پروتئين تام گروهاي 2 و 3 نسبت به گروه كنترل مشاهده شد. حداكثر بهبود پروتئين هاي سرم خون نيز در گروه 3 مشاهده شد. نتايج اين آزمايش نشان داد كه سين بيوتيك جيره اثر مثبت روي سلامت و تحريك پارامترهاي ايمني بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد مقاله : BIA-013

 Article DL Icon
 

محدثه حیدري، فرید فیروزبخش، زیبنده محرابی، علی جعفر پور

این آزمایش جهت بررسی اثرات جیره هاي مکمل شده با سطوح مختلف سینبیوتیک(بایومین ایمبو) بر عملکرد و ترکیبات لاشه بچه ماهی قزل آلاي رنگین کمان انجام گرفت.این طرح با سه سطح 0/5، 1 و 1/5 گرم به ازاي هر کیلوگرم غذاي خشک و در طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. این تحقیق در 4 تیمار و 3 تکرار و 240 قطعه بچه ماهی و 22 قطعه بچه ماهی در هر تکرار به مدت 60 روز انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، درصد خاکستر و درصد پروتئین بین تیمارها اختلاف معناداري با شاهد نشان دادند. در بین تیمارهاي آزمایشی، بالاترین درصدپروتئین ودرصد چربی مربوط به تیمار حاوي 1 گرم سین بیوتیک به ازاي هر کیلوگرم غذاي خشک بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد مقاله : BIA-014

 Article DL Icon

 

16                      15

پگاه قاسم پور دهاقانی، مهران جواهري بابلی، سعید ضیایی نژاد، احمد تقوي مقدم، مسعود پورفرهادی

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات مکمل سازي جیره غذایی با سین بیوتیک بایومین ایمبو که ترکیبی از پروبیوتیک انتروکوکوس فاسیوم و پري بیوتیک فروکتوالیگوساکارید می باشد، بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور باکتریایی روده بچه ماهی کپور معمولی انگشت قد انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی، شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 5/1 درصد سین بیوتیک در چهار تیمار با سه تکرار طراحی شد. بچه ماهی ها با میانگین وزن 2± 10 گرم و تراکم 25 عدد در هر تانک پلی اتیلن به مدت 75 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. ماهیان به مدت 60 روز با تیمارهاي فوق تغذیه شدند و سپس ماهیان در همه تیمارها به مدت 15 روز دیگر فقط غذاي تجاري (شاهد) دریافت کردند تا تغییرات فلور باکتریایی روده آن ها بررسی گردد. نتایج نشان داد که ترکیب پرو و پري بیوتیک (سین بیوتیک) توانست عملکرد رشد را از قبیل افزایش وزن، درصد افزایش وزن، افزایش طول و نرخ رشد ویژه را به خوبی بهبود بخشد. به طوری که تیمار 5/1 درصد در روز 60 بیشترین میزان شاخص های رشدی را نشان داد و اختلاف معنی دار با تیمار شاهد داشت ولی بر میزان بقا تاثیری نداشت و با درصد بقاء صد در صد بین تیمارها اختلاف معنی داري مشاهده نشد. ماهیان تغذیه شده با مکمل غذایی تغییرات معنی داري را در فلور باکتریایی روده نشان دادند و بیشترین میزان باکتري هاي اسید لاکتیک و انتروکوکوس ها در تیمار 3 مشاهده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت و توانست بیشترین جایگزینی پروبیوتیکی را نشان دهد، ولی با قطع مکمل غذایی در جیره، تعداد باکتری ها در روز 75 کاهش یافت که باز هم تیمار 3 بیشترین تعداد پروبیوتیک را نشان داد و با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت. در نتیجه به لحاظ جایگزینی پروبیوتیکی تیمار 3 بهترین عملکرد را نشان داده است.

 

کد مقاله : BIA-015

Article DL Icon

 

Z. Mehrabi, F. Firouzbakhsh and A. Jafarpour

The aim of this study was to evaluate the influence of a synbiotic (Biomin IMBO) on serum parameters and feeding efficiency in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. The fish with initial average weight of 4.59 ± 0.2 g were randomly assigned to four dietary treatments for two months. The dietary treatment (0.5, 1 and 1.5 g/kg of diet) was supplemented with basal diet and non-supplemented basal diet was used as control. After two months, all treatments supplemented with symbiotic showed significant (p < 0.05) increase in final mean weight, weight gain percentage, specific growth rate, condition factor, food conversion efficiency and survival rate, compared to the control group. Among all supplemented treatments, the best result in terms of growth factors and survival was observed in the treatment supplemented with 1 g symbiotic per kilogram of diet. Furthermore, supplementation with symbiotic, specifically 1 and 1.5 g/kg, significantly (p < 0.05) increased the total serum protein, but there was no significant (p > 0.05) difference in globulin content, albumin/globulin ratio, and triglyceride content among experimental treatments. In terms of body composition, carcass protein content of fish fed with synbiotic significantly (p < 0.05) increased compared to the control. These results revealed that a feeding regime with synbiotic for two months led to a significant increase in growth performance, survival rate and feeding efficiency in rainbow trout fingerlings.

 

 

 

 کد مقاله : BIA-016

 Article DL Icon

 

Wh                      17
   

Yar-Ahmadi P., Moradi N., Ghysvandi N.

In order to study the effects of Synbiotic Biomin IMBO as microbial feed additive on growth performance, body composition, hematological and serum biochemical parameters four experimental diets differing in Biomin IMBO levels were prepared (0.0, 0.5, 1 and 1.5 g kg-1). Moreover, numbers of 216 Common carp (Cyprinuscarpio) average weight 4.3±0.1 g were stocked in 12 tank and 18 fish in each tank. According to the results, the best final weight, weight gain rate (WGR %), specific growth rate (SGR), food conservation ratio (FCR) and protein efficiency rate (PER) were significantly (P<0.05) higher in the fish fed 1 g kg-1 Biomin IMBO supplemented diet. There was no significant difference (P>0.05) in carcass dry mater in fish fed Biomin IMBO compared to control group. Highest carcass protein and lowest carcass lipid content were detected in fish fed 1 gkg-1 Biomin IMBO (P<0.05). Dietary supplemented with Biomin IMBO had no effect on red blood cell counts (RBC), mean corpuscular volume (MCV), mean cellular hemoglobin (MCH) or mean cell hemoglobin concentration (MCHC) (P>0.05). However, hematocrit (Htc), hemoglobin (Hb) concentration and leucocyte (WBC) levels increased in fish fed 1 and 1.5 gkg-1 Biomin IMBO (P>0.05). Among serum biochemical parameters albumin increased in 1g kg-1 and glucose increased in 0.5 and 1 g kg-1 Biomin IMBO supplemented diet. Serum cholesterol and globulin were significantly lower in 1, 1.5 g kg-1 and 0.5, 1 g kg-1 Biomin IMBO supplemented diet respectively (P<0.05). Our results suggest that diets supplemented with Biomin IMBO improved growth performance, carcass composition, hematological and some serum biochemical parameters of Cyprinuscarpio.

 

کد مقاله : BIA-017

Article DL Icon

 

Icin back                    White